Algemene Voorwaarden - InterNLnet

Algemene Voorwaarden InterNLnet versie 1 juli 2017

Artikel 1 – Begripsomschrijving

1.1 InterNLnet: een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.
1.2 Aansluiting: de door InterNLnet aangeboden wijze van verbinding tussen de Klant en één van de systemen van InterNLnet; de wijze van aansluiting is nader omschreven in de Overeenkomst.
1.3 Aanvullende Voorwaarden: de specifieke voorwaarden per Dienst die op de Overeenkomst van toepassing zijn.
1.4 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
1.5 Apparatuur: de door de Klant gebruikte apparatuur ter gebruikmaking van de Diensten.
1.6 Contractduur: de duur van de Overeenkomst, gerekend vanaf de Ingangsdatum van de Dienst.
1.7 Diensten: de door InterNLnet aan de Klant tegen vergoeding te leveren diensten, waaronder het leveren van een Aansluiting en de ter beschikking gestelde mogelijkheden om berichten, informatie, programma’s en/of gegevens elektronisch op te slaan, te raadplegen, te bewerken en/of te transporteren; de diensten zijn nader omschreven in de Overeenkomst.
1.8 Hoofdaccount: het door de Klant aan InterNLnet verstrekte e-mailadres voor communicatie met InterNLnet, ter zake waarvan de Klant garandeert dat ontvangen e-mails regelmatig door hem worden gelezen.
1.9 Ingangsdatum van de Dienst: dag van de maand waarop volgens opgave van InterNLnet de Dienst voor het eerst aan de Klant wordt geleverd.
1.10 Klant: de rechtspersoon die met InterNLnet de Overeenkomst heeft gesloten, dan wel de rechtspersoon die van de Dienst gebruik maakt.
1.11 Overeenkomst: het totaal van afspraken tussen InterNLnet en de Klant met betrekking tot de Dienst, als vastgelegd in de bevestigingsmail die de Klant ontvangt na zijn telefonische of online bestelling (inclusief eventuele bijlagen) en de Algemene Voorwaarden
1.12 Overmacht: de situatie zoals omschreven in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden.
1.13 Storing: de niet-beschikbaarheid van een Dienst voor gebruik door de Klant, uitgezonderd tijdens onderhoudsperioden, gedurende een tijdvak groter dan één uur. Uitval van het elektriciteitsnet en/of situaties van Overmacht vallen uitdrukkelijk niet onder een storing.
1.14 Systeem van InterNLnet: Apparatuur, programmatuur en verbindingen onder het beheer van InterNLnet, indien betrekking op Internettoegang gerekend vanaf ná het aansluitpunt van de verbinding met de Klant (het zogenaamde Infrastructuur Randapparatuur punt (“ISRA punt” – alwaar de verbinding bij Klant binnenkomt) tot anderzijds het aansluitpunt van door derden geëxploiteerde verbindingen.
1.15 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van (i) de in Nederland algemeen erkende feestdagen, en (ii) de door InterNLnet als zodanig aangewezen dagen.
1.16 Voorzieningen: de eventueel door InterNLnet aan Klant ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder tevens begrepen programmatuur en/of Apparatuur, in het kader van de verlening van de Diensten, zoals het modem.

 

Artikel 2 – Onderwerp

InterNLnet biedt de Klant de mogelijkheid gebruik te maken van Diensten zoals omschreven in de Overeenkomst.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 Algemene voorwaarden die door de Klant mogelijk worden gehanteerd, worden door InterNLnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 De Klant is verplicht InterNLnet te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats en rekeninggegevens. Wijzigingen in deze of andere persoonlijke gegevens dient Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 (veertien) dagen vóór de wijziging schriftelijk of via de website van InterNLnet aan InterNLnet mede te delen. Behoudens voornoemde mededeling zal InterNLnet het door de Klant opgegeven adres voor juist houden. Het Hoofdaccount kan niet gewijzigd worden.
3.3 InterNLnet is gerechtigd om de aan een verhuizing van de Klant redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt schriftelijk binnen 5 werkdagen na de mededeling zoals genoemd onder artikel 3.2 bekend gemaakt.
3.4 Indien InterNLnet niet dezelfde of een vergelijkbare Dienst op de nieuwe locatie na verhuizing door de Klant levert, dan zijn de Klant en InterNLnet, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, gerechtigd tot opzegging.
3.5 InterNLnet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

Artikel 4 – Toepasselijkheid

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door InterNLnet van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
4.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die InterNLnet geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, evenals op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van InterNLnet door een derde aan Klant worden geleverd. 4.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door InterNLnet en Klant zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken of toezeggingen van InterNLnet zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door InterNLnet.
4.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 – Rangorde

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden is de volgende rangorde van toepassing: 1. de Overeenkomst
2. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst
3. Algemene Voorwaarden

 

Artikel 6 – Wijze van aansluiting en toetreding

6.1 Het aanbod is vrijblijvend en bevat een voor de Klant voldoende gespecificeerde omschrijving van de Dienst, de eenmalige en periodieke tarieven en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht. Het aanbod bevat een omschrijving van de stappen die nodig zijn alvorens de Dienst kan worden verricht alsmede een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en biedt de Klant de mogelijkheid om van de inhoud van die voorwaarden kennis te nemen. InterNLnet onthoudt zich van oneerlijke handelspraktijken.
6.2 De Overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding door Klant dan wel zijn telefonische bestelling en de aanvaarding daarvan door InterNLnet welke per e-mail zal worden gecommuniceerd.
6.3 InterNLnet heeft te allen tijde het recht om een inschrijving of aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. Indien InterNLnet de aanmelding aanvaardt, zal zij de Klant zo spoedig mogelijk de (identificatie)gegevens verstrekken die Klant nodig heeft om gebruik te maken van de Diensten. 6.4 Door InterNLnet opgegeven termijnen zijn streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst een fatale termijn is overeengekomen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant

7.1 Voor het tot stand brengen van de overeengekomen Aansluiting(en) en/of het gebruik van de overeengekomen andere Diensten beschikt de Klant (direct of indirect) over Apparatuur die voldoet aan de door InterNLnet of haar netwerkleverancier gestelde eisen. Op verzoek van de Klant verstrekt InterNLnet deze informatie. Indien en voor zolang de Apparatuur hieraan niet voldoe(n)t, wordt de op InterNLnet rustende verplichting tot het bieden van de overeengekomen Aansluitingen en/of andere Diensten opgeschort.
7.2 De Klant stelt InterNLnet in de gelegenheid te controleren of de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden in acht worden genomen. Indien deze controle leidt tot de vaststelling dat de Klant niet (langer) aan de voorwaarden voldoet, dan zal op kosten van de Klant de Apparatuur in overeenstemming met de in lid 1 genoemde voorwaarden dienen te worden gebracht. Het opschortingsrecht van InterNLnet als genoemd in artikel 7.1 geldt dienovereenkomstig.
7.3 Indien de in het vorige lid bedoelde aanpassing niet slaagt, heeft InterNLnet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder dat InterNLnet gehouden is tot vergoeding van enige door Klant ten gevolge hiervan geleden schade. Reeds betaalde abonnementsgelden voor perioden nadat opzegging intreedt worden door InterNLnet terugbetaald.7.4 De Klant is verplicht aanwijzingen van InterNLnet omtrent het gebruik van de Diensten op te volgen. Deze aanwijzingen worden per e-mail verstuurd aan het Hoofdaccount van de Klant.
7.5 Klant dient regelmatig zijn Hoofdaccount te controleren. InterNLnet gaat ervan uit dat kennisgevingen die per e-mail aan het Hoofdaccount van de Klant verstuurd zijn, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen vijf werkdagen gelezen worden.
7.6 De Klant verklaart zich bereid medewerking te verlenen aan alle redelijke vormen van controles die regelmatig door InterNLnet worden ingesteld. De hier bedoelde controles worden verricht in het wederzijds belang van een goede werking en/of verdere ontwikkeling van de Aansluiting(en) en/of andere Dienst(en).
7.7 Om de kans op onderbreking van de Diensten tot een minimum te beperken zal Klant er zorg voor dragen dat zijn Apparatuur met zorg wordt behandeld en zal Klant geen wijzigingen in de Apparatuur aanbrengen, tenzij dit expliciet wordt aangeraden door InterNLnet of de netwerkleverancier. Klant moet ervoor zorgen dat de Apparatuur te allen tijde bereikbaar is voor reparaties en/of onderhoud.
7.8 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met de aan hem toegewezen identificatiegegevens en/of codes. Identificatiegegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van InterNLnet.
7.9 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder misbruik van zijn identificatiegegevens en/of codes, mits aan de Klant toerekenbaar. De klant draagt alle kosten die uit dit misbruik voortvloeien.
7.10 Indien Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn identificatiegegevens, dient hij dit onverwijld aan InterNLnet te melden. InterNLnet is niet aansprakelijk voor eventuele aan de Klant toerekenbare schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.
7.11 Klant zal alle nadere aanwijzingen van InterNLnet omtrent het gebruik van de Diensten opvolgen.
7.12 Klant zal zich bij het gebruik van de Diensten op verantwoorde en zorgvuldige wijze gedragen en zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving, de goede zeden en de openbare orde, onder meer ten aanzien van spam, intellectuele eigendom, kinderporno, hacking, discriminatie en smaad. Klant zal de Diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten, het handelen in strijd met de Overeenkomst of het anderszins handelen op dusdanige wijze dat de belangen van InterNLnet of van andere Klanten geschaad kunnen worden.
7.13 Bij (dreigende) overtreding van het bepaalde in artikel 7.11 of 7.12, of in geval InterNLnet een redelijk vermoeden heeft dat er sprake is van een dergelijke (dreigende) overtreding, heeft InterNLnet het recht om de Diensten onmiddellijk op te schorten en behoudt InterNLnet zich het recht voor verdere juridische stappen te ondernemen. Dezelfde rechten heeft InterNLnet indien zij een sommatiebrief of andere aanzegging van een derde heeft ontvangen, waarin gesteld wordt dat er sprake is van een dergelijke (dreigende) overtreding, tenzij door InterNLnet direct kan worden vastgesteld dat deze brief of aanzegging op onjuiste gronden berust.
7.14 In de gevallen genoemd in artikel 7.13 is InterNLnet bevoegd om (persoons)gegevens met betrekking tot Klant te verstrekken aan derden die hierom hebben verzocht in verband met te nemen rechtsmaatregelen jegens Klant, dan wel aan de politie, officier van justitie of andere bevoegde instantie of autoriteit die de verstrekking van deze gegevens op bevoegde wijze vordert.
7.15 Het risico van verlies of beschadiging van de Voorzieningen gaat over op Klant op het moment van aflevering. Klant dient als een goed huisvader om te gaan met de Voorzieningen en mag aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere aangebrachte markeringen ter identificatie niet verwijderen, beschadigen of anderszins onleesbaar maken. InterNLnet is gerechtigd de Voorzieningen (of onderdelen daarvan) te vervangen. Na beëindiging van de Overeenkomst moeten de Voorzieningen onverwijld aan InterNLnet worden geretourneerd, op kosten van de Klant.
7.16 InterNLnet behoudt zich het recht voor een Aansluiting per direct buiten gebruik te stellen indien InterNLnet verplicht is gevolg te geven aan een opdracht of instructie van de regering of andere bevoegde autoriteiten. Een dergelijke situatie valt niet onder de strekking van Artikel 8.5.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van InterNLnet

8.1 InterNLnet zal zich inspannen om de goede werking en de beschikbaarheid van de Diensten zoveel mogelijk te waarborgen. Het kan voorkomen dat de Diensten als gevolg van gepland technisch onderhoud niet bereikbaar zijn. Dit onderhoud vindt plaats op tijden die van te voren op de website van InterNLnet worden vermeld.
8.2 InterNLnet kan op de Apparatuur van Klant en op de internet- en telefonie infrastructuur geen invloed uitoefenen. Daarom kan InterNLnet geen bandbreedte garanderen tussen de Apparatuur van Klant en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet.
8.3 InterNLnet zal zich inspannen om de data en bestanden die Klant op de Systemen van InterNLnet opslaat, zodanig te beveiligen dat niemand, behalve de Klant zelf en de daartoe bevoegde werknemers van InterNLnet, toegang hebben tot die gegevens.
8.4 InterNLnet zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de Diensten. Klant is zich ervan bewust dat InterNLnet redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het Internet. Indien Klant deze risico’s verder wil beperken moet Klant voor eigen rekening aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen.
8.5 InterNLnet heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, zoals (de toegang tot) de Diensten, als dit wenselijk is voor het correct functioneren van de Diensten. InterNLnet zal Klant over dergelijke wijzigingen ten minste vier (4) weken voordat de voorgenomen wijziging van kracht wordt op genoegzame wijze informeren. Indien de wijziging een verandering ten gevolg zou hebben op de op dat moment bij de Klant geldende werkwijze en/of functionaliteit van de Dienst verandert, heeft Klant het recht de Overeenkomst kosteloos op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Indien de wijziging niet ten nadele van de Klant is, informeert InterNLnet de Klant hierover en vermeldt InterNLnet dat de wijziging niet ten nadele van de Klant is en dat de Klant als gevolg hiervan de Overeenkomst niet kosteloos kan opzeggen.
8.6 Service desk: de tijden dat de servicedesk telefonisch bereikbaar is, worden aangegeven op de website van InterNLnet. Deze tijden kunnen zonder voorafgaande aankondiging door InterNLnet worden gewijzigd.
8.7 De servicedesk van InterNLnet zal zich inspannen om vragen snel en accuraat af te handelen. De service desk heeft echter geen resultaatverplichting voor het oplossen van problemen. Klant blijft gedurende de periode dat het probleem speelt verplicht tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen. InterNLnet is in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van mogelijke verkeerde interpretaties door de Klant van de gegeven adviezen.

 

Artikel 9 – Storingen

9.1 InterNLnet garandeert nadrukkelijk niet dat de Diensten te allen tijde vrij van storingen zullen zijn. Eventuele storingen in het functioneren van de Diensten van InterNLnet dienen door of namens de Klant zo spoedig mogelijk aan InterNLnet te worden gemeld.
9.2 De Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn volledige en tijdige medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek.
9.3 InterNLnet zal zich inspannen om een Storing zo snel mogelijk te onderzoeken en op te heffen, op zodanige wijze dat dit zo beperkt mogelijke gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant.
9.4 De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht indien a) de Storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst of b) de Storing is ontstaan door niet goed functionerende Apparatuur of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op de Diensten van InterNLnet, c) de Storing anderszins aan Klant is toe te rekenen, of d) de Klant ten onrechte een beroep heeft gedaan op InterNLnet. In deze gevallen kan InterNLnet ook de eventuele gemaakte kosten van toeleveranciers aan de Klant doorberekenen.
9.5 InterNLnet is een compensatie (als bedoeld in artikel 7.1a van de Telecommunicatiewet) verschuldigd als de levering van de Dienst als gevolg van een storing in het netwerk voor een aaneengesloten periode meer dan 12 uur volledig is onderbroken. Iedere 24 uur waarin de storing zich voordoet bedraagt de compensatie per 24 uur:
a. in het geval van een overeenkomst tot levering van een Dienst waarbij Klant een vaste maandelijkse vergoeding betaalt: één dertigste deel van die maandelijkse vaste vergoeding (van de getroffen locatie), of
b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een Dienst waarbij Klant geen vaste maandelijkse vergoeding betaalt: € 0,50.
De minimale compensatie per storing bedraagt € 1,00.
InterNLnet verstrekt de compensatie op aanvraag, als (de locatie van) Klant gevestigd is in het gebied waarin de gevolgen van de storing zich hebben voorgedaan. Aanvragen tot verstrekken van compensatie dienen uiterlijk binnen drie (3) maanden na het einde van de storing bij InterNLnet te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken. Geen recht op compensatie bestaat indien de storing het gevolg is van een overstroming, terroristische aanslag of oorlog.

 

Artikel 10 – Opschorting aansluitingen en/of diensten

10.1 InterNLnet behoudt zich het recht voor de overeengekomen Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant één van zijn verplichtingen jegens InterNLnet niet nakomt, waaronder een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. De verplichting tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.
10.2 Tot heraansluiting en/of ter beschikkingstelling van Diensten wordt weer overgegaan, nadat de Klant binnen een door InterNLnet gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor wede indienststelling heeft voldaan.
10.3 Het ongebruikt verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt door InterNLnet gezien als een voldoende zwaarwegende reden de Overeenkomst met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden.
10.4 Indien InterNLnet haar verplichting uit de Overeenkomst of uit enige andere toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de Klant de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten Dit kan echter pas nadat de Klant InterNLnet schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld bij het door InterNLnet aangegeven contactadres en InterNLnet er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van InterNLnet gezien haar geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.
10.5 Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming door een der partijen is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

Artikel 11 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

11.1 Onverminderd de bepalingen omtrent tussentijdse beëindiging in deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de Contractduur, zoals vermeld in de Overeenkomst. Tenzij de Overeenkomst ten minste één (1) maand voor afloop van de Contractduur schriftelijk wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
11.2 Gedurende de Contractduur, is Klant niet gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, per email of via de website op te zeggen. Na stilzwijgende verlenging zoals bedoeld in artikel 11.1, heeft zowel Klant als InterNLnet het recht de Overeenkomst schriftelijk, per e-mail of via de website tussentijds op te zeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door InterNLnet. InterNLnet stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
11.3 InterNLnet heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk te ontbinden, zijn Diensten te staken dan wel op te schorten, zonder dat InterNLnet hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant: a. indien Klant enige verplichting jegens InterNLnet waaronder begrepen het bepaalde in de Overeenkomst, niet, niet geheel of niet tijdig nakomt; behoudens als anders bepaald in de Overeenkomst (zie bijvoorbeeld art. 13.2), dient eerst een schriftelijke of elektronische ingebrekestelling te worden verzonden als nakoming nog mogelijk is;
b. bij het ongebruikt verstrijken van de in artikel 10.2 bedoelde termijn;
c. indien Klant in verzuim is;
d. indien aan Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de Klant of indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd;
e. InterNLnet aannemelijk kan maken dat de Klant handelt in strijd met de wet of schade toebrengt aan een ander dan wel niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. InterNLnet stelt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
f. Indien na de bevestiging van de aanvraag van de Klant voor de levering van een Dienst blijkt dat een Dienst niet kan worden geleverd door omstandigheden die niet aan InterNLnet kunnen worden toegerekend.
11.4 Ontbinding van de Overeenkomst door InterNLnet ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door InterNLnet geleverde Diensten. Bedragen die InterNLnet voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal Klant het gebruik van de Diensten onmiddellijk staken
11.6 De beëindiging of de ontbinding van de Overeenkomst laat de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden omtrent geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectuele eigendom en toepasselijk recht, alsmede de overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren, onverlet.
11.7 Als InterNLnet enige verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan echter pas nadat de Klant InterNLnet schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld bij het door InterNLnet aangegeven contactadres en InterNLnet er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van InterNLnet gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 12 – Kosten van Klant

12.1 De Klant dient op eigen kosten zorg te dragen voor de in de Overeenkomst genoemde Aansluiting(en) op het Systeem van InterNLnet en het in stand houden van de Aansluiting(en). De technische eisen die worden gesteld aan het tot stand brengen van de Aansluiting(en) staan vermeld in de toelichting bij de Overeenkomst. De daarmee samenhangende kosten staan, voor zover bekend, vermeld in de Overeenkomst.
12.2 De éénmalige aansluitkosten op het Systeem van InterNLnet hebben betrekking op de in de Overeenkomst aangegeven wijze van Aansluiting(en) en/of Diensten.
12.3 InterNLnet zal Klant achteraf de variabele kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Aansluiting(en) op het Systeem van InterNLnet en de andere Diensten conform de prijzen en termijnen voor de overeengekomen Aansluiting(en) en/of andere Diensten en volgens de prijslijst en termijnen in de Overeenkomst.
12.4 Voor zover de in het vorige lid bedoelde vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, wordt per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening gebracht.
12.5 Prijzen, zoals in de overeenkomst zijn genoemd, luiden in Euro´s, zijn exclusief BTW en enig andere door de overheid opgelegde heffing tenzij expliciet anders vermeld.
12.6 Tarieven worden regelmatig herzien. Tariefsverhogingen en tariefsverlagingen kunnen door InterNLnet onmiddellijk worden doorgevoerd. InterNLnet zal dergelijke wijzigingen tijdig per email, schriftelijk of op andere wijze bekend maken aan de Klant.
12.7 De Klant heeft het recht om een tariefsverhoging niet te aanvaarden en de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zulks binnen dertig (30) dagen nadat InterNLnet de tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

 

Artikel 13 – Betaling en facturering

13.1 De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de Ingangsdatum van de Dienst. Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst moet Klant de verschuldigde vergoedingen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum voldoen.
13.2 Indien Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, is Klant automatisch in verzuim. InterNLnet stuurt Klant dan een herinnering. De Klant heeft de gelegenheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is InterNLnet gerechtigd tot het in rekening brengen van de wettelijke handelsrente, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De administratiekosten die hiermee gemoeid zijn worden bij Klant in rekening gebracht. In dat geval kan InterNLnet ook de vordering uit handen geven. De kosten die daarmee redelijkerwijs zijn gemoeid komen voor rekening van Klant. Tevens heeft InterNLnet het recht vanaf die dag (i) de toegang van Klant tot de Diensten te blokkeren tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van Klant om over die periode de vergoeding te betalen, (ii) de Overeenkomst te ontbinden.
13.3 Bezwaren tegen de hoogte van de door InterNLnet in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum schriftelijk bij InterNLnet kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.
13.4 De administratie van InterNLnet levert volledig bewijs op tussen Partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
13.5 Klant kan worden onderworpen aan een standaard kredietwaardigheidscontrole. Klant geeft InterNLnet toestemming de informatie die Klant verschaft te verstrekken aan een geautoriseerd kredietinformatiebureau, dat een verslag van het onderzoek zal bewaren.
13.6 Indien Klant op enig moment voor of tijdens de looptijd van de Overeenkomst niet voldoet aan de standaard kredietwaardigheid die InterNLnet op een bepaald moment acceptabel acht, heeft InterNLnet het recht:
a. van Klant te verlangen dat hij dusdanige vooruitbetalingen doet in verband met eventuele toekomstige kosten als InterNLnet noodzakelijk acht;
b. Klant kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot de kosten en de Diensten te allen tijde op te schorten wanneer dergelijke kredietlimieten zijn bereikt, tot de volledige voldoening van de uitstaande kosten;
c. om zulke andere maatregelen te nemen met betrekking tot het recht van Klant om van de Diensten gebruik te maken als InterNLnet redelijkerwijs noodzakelijk acht, waaronder het definitief beëindigen van de Overeenkomst en de Diensten.
13.7 Indien er op grond van feiten en omstandigheden naar het oordeel van InterNLnet redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft InterNLnet voorafgaande aan of gedurende de Overeenkomst het recht om van de Klant financiële zekerheid in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling te verlangen.
13.8 In het geval Klant niet handelt in overeenstemming met de instructies van InterNLnet zoals hierboven bepaald, heeft InterNLnet het recht de Dienst op te schorten althans buiten gebruik te stellen.
13.9 Klant is verplicht InterNLnet te machtigen de door Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op desbetreffende rekening.
13.10 Enig beroep door Klant op verrekening of aftrek is alleen toegestaan bij opeisbare, door InterNLnet onbetwiste, bedragen.
13.11 Crediteringen worden nooit tussentijds uitgekeerd, maar zullen plaatsvinden bij de eerstkomende factureringscyclus.

 

Artikel 14 – Klachten

14.1 InterNLnet neemt alleen klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Diensten van InterNLnet of handelingen of gedragingen van Klanten van InterNLnet.
14.2 InterNLnet spant zich in klachten over InterNLnet naar haar beste vermogen te behandelen met als doel om een verbetering van Diensten te realiseren. Een klacht dient binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking van de storing of andere oorzaak van de klacht schriftelijk of –er email te zijn gemeld bij InterNLnet, in verband met de beperkte bewaartijd van logbestanden die noodzakelijk kunnen zijn voor het verifiëren van de klacht. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten ter zake verliest.
14.3 Klant krijgt van InterNLnet een bevestiging van ontvangst, indien de klacht is ontvangen. Klachten die binnen de gestelde voorwaarden in artikel 14.1 en 14.2 vallen worden, indien mogelijk, binnen tien (10) werkdagen na ontvangst in behandeling genomen.
14.4 In afwijking van het gestelde in artikel 14.2, dient Klant klachten over abuse, spam of illegale handelingen door Klanten van InterNLnet naar het e-mail adres abuse@interNL.net te sturen, vergezeld van de relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
14.5 Het indienen van een klacht laat de verplichtingen van de Klant onverlet.

 

Artikel 15 – Wederverkoop (-verhuur)

15.1 Het is de Klant niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen, om de door InterNLnet aangeboden Diensten te wederverkopen en/of te wederverhuren en/of anderszins ter beschikking aan derden te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InterNLnet.

 

Artikel 16 – Geheimhouding, beveiliging en privacy

16.1 Partijen waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van elkaar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en staan ten deze in voor de werknemers van partijen, die toegang (kunnen en/of moeten) krijgen tot gegevens, informatie en/of computerprogramma’s die voor de correcte uitvoering van deze Diensten nodig zijn. 16.2 Partijen hebben binnen het kader van het in lid 1 bepaalde geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van gegevens die: reeds bij de ontvangende partij bekend zijn, tenzij deze gegevens onder geheimhouding zijn verstrekt; onafhankelijk van de wederpartij door een Partij zijn verzameld; door een Partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde zijn verkregen; reeds door de rechthebbende in het publiek domein zijn vrijgegeven. De hierboven genoemde uitzonderingen ontslaan partijen echter niet van de plicht tot geheimhouding van: de bron van de gegevens; financiële, statistische of persoonlijke gegevens; zakelijke gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoering van de wederpartij. 16.3 Partijen zijn verplicht in de arbeidsvoorwaarden voor hun personeel bepalingen op te nemen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van partijen in relatie tot de geleverde aansluiting(en) en diensten, inclusief het geheimhouden van informatie over het communicatieverkeer. Voor zover derden betrokken zijn bij de dienstverlening in het kader van deze Overeenkomst, dienen partijen te garanderen dat ten aanzien van die derden en hun personeel Overeenkomstige bepalingen worden gesteld. 16.4 De geheimhoudingsplicht blijft tot twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
16.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens via de Diensten van InterNLnet, tenzij openbaarmaking te wijten is aan een handelen of nalaten van InterNLnet, zijn werknemers en/of door hem ingehuurde derden.
16.6 De Klant vrijwaart InterNLnet tegen claims van derden wegens onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, die niet is toe te schrijven aan een ongeoorloofd handelen of nalaten van InterNLnet.
16.7 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal InterNLnet zorg dragen voor de bescherming van persoonsgegevens die door haar verwerkt dienen te worden voor het correct uitvoeren van de overeengekomen Diensten en zal zij in dit kader de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke regelingen in acht nemen. De persoonsgegevens van Klant zullen uitsluitend worden gebruikt voor het correct leveren van de Diensten en voor alle handelingen die in dit kader nodig of nuttig kunnen zijn, alsmede voor het verzenden van aanbiedingen en informatie over de Diensten van InterNLnet aan Klant. Zonder voorafgaande toestemming van Klant, zullen de persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij InterNLnet hiertoe gehouden is op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een bevoegd gegeven ambtelijk bevel.

 

Artikel 17 – Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ter zake van door InterNLnet bij de nakoming van de Overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter beschikking gestelde zaken of Diensten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, documentatie en randapparatuur, bij InterNLnet.
17.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Partijen. De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van het eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op zaken en programmatuur van Partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3 Klant vrijwaart InterNLnet zowel in als buiten rechte voor alle de Klant toerekenbare aanspraken die derden krachtens wet en/of regelgeving geldend kunnen maken.

 

Artikel 18 – Grensoverschrijdend gegevensverkeer

Indien door de Klant middels de Diensten van InterNLnet gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s over nationale grenzen heen worden getransporteerd, vrijwaart de Klant InterNLnet voor alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden:
a. in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften geldend in Nederland.
b. in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s worden ingevoerd in strijd met onder sub a genoemde vergelijkbare wettelijke voorschriften van het land van uitvoer.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19.1 InterNLnet is in het kader van de totstandkoming en /of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
19.2 InterNLnet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals onder 19.3 beschreven) die de Klant lijdt als gevolg van een aan InterNLnet toerekenbare tekortkoming op grond van de Overeenkomst tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die InterNLnet gedurende een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen met een maximum van € 1.500, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
19.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
19.4 De totale aansprakelijkheid van InterNLnet voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
19.5 Iedere aansprakelijkheid van InterNLnet voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
a. schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de Dienst niet door de Klant is ontvangen;
b. schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd;
c. gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.
19.6 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van InterNLnet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld.
19.7 Aansprakelijkheid van InterNLnet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien Klant InterNLnet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Klant InterNLnet een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en InterNLnet ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat InterNLnet in staat is adequaat te reageren.
19.8 De Klant vrijwaart InterNLnet tegen aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst, het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de Klant, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 20 – Overmacht

20.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan InterNLnet als gevolg van een omstandigheid niet worden toegerekend, indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). In geval van overmacht is InterNLnet gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren. InterNLnet is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. InterNLnet is gehouden aan de Klant een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld, tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van de duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.
20.2 Onder overmacht kunnen worden verstaan de tekortkomingen in de nakoming door InterNLnet als gevolg van uitval van de stroomvoorziening aan haar zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde, tekortkomingen van onderaannemers of toeleveranciers, alsmede iedere andere omstandigheid die buiten de macht van InterNLnet ligt.

 

Artikel 21 – Website Hosting (van toepassing indien deze Dienst wordt afgenomen)

21.1 InterNLnet biedt applicaties aan ten behoeve van het ontwerpen van websites (bijv. Joomla, WordPress) in de service portal van de Website Hosting Dienst. InterNLnet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de toepassing van deze applicaties.

 

Artikel 22 – Anti-spam service (van toepassing indien deze Dienst wordt afgenomen)

22.1 Het instellen van een spam blokkeringsniveau is geheel voor eigen risico. InterNLnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet afleveren van e-mail in de mailbox van de Klant als gevolg van deze anti-spam service. Bij het activeren van de Dienst gaat de Klant akkoord met deze voorwaarde.

 

Artikel 23 – Anti-virus service (van toepassing indien deze Dienst wordt afgenomen)

23.1 InterNLnet garandeert niet dat de Dienst alle bekende virussen identificeert. De E-mail Anti-Virus service biedt geen 100% bescherming tegen het ontvangen van virussen. InterNLnet is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijk schade die virussen veroorzaken als de Klant gebruiker is van deze Dienst.

 

Artikel 24 – Cloud Backup (van toepassing indien deze Dienst wordt afgenomen)

24.1 InterNLnet levert alleen support op de door InterNLnet verstrekte cliënt software. InterNLnet levert geen support op andere soft- en hardware van de PC of laptop van de Klant.
24.2 In de cliënt software stelt de Klant een digitale sleutel in die u toegang verschaft tot de Cloud Backup Dienst. De Klant erkent dat InterNLnet, mede uit veiligheidsoverwegingen, niet kan achterhalen wat deze sleutel is en dat InterNLnet niet verantwoordelijk is voor beperkingen in het functioneren van de Cloud Backup Dienst ten gevolge van verlies van deze sleutel door de Klant.
24.3 Als de Klant de Overeenkomst beëindigt stopt InterNLnet de dienstverlening met inachtneming van de opzegtermijn genoemd in art. 24.1. Dat betekent dat de bestanden die met Cloud Backup zijn opgeslagen op de servers van InterNLnet verloren gaan op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd.
24.4 De opslagcapaciteit van Cloud Backup is beperkt al naar gelang het type abonnement dat wordt afgesloten. De Klant kan de capaciteit tegen betaling te vergroten door een upgrade aan te vragen. InterNLnet zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om meer data op te slaan dan de overeengekomen capaciteit. Mocht dit toch voorkomen dan is InterNLnet gerechtigd de boven de overeengekomen opslagcapaciteit opgeslagen data te verwijderen nadat InterNLnet de Klant vooraf heeft gewaarschuwd en de Klant niet tijdig een upgrade heeft aangevraagd.

 

Artikel 25 – Domeinregistratie (van toepassing indien deze Dienst wordt afgenomen)

25.1 In geval van een aanvraag van een .nl domeinnaam verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de bepalingen van het Reglement voor de Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en deze te aanvaarden. De voorwaarden zijn te vinden op www.domain-registry.nl. De Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. De Klant vrijwaart de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (“de Stichting”), de bestuursleden van de Stichting en de deelnemers in de Stichting ter zake en zal hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op zijn rechten. De Klant zal de Stichting steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam op zijn rechten inbreuk maakt. De Klant aanvaardt en stemt ermee in dat de Stichting, mocht zij in rechte worden betrokken in verband met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat.
25.2 In geval van een aanvraag van een .eu domeinnaam verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor de Registratie van .eu domeinnamen en deze te aanvaarden. De voorwaarden zijn te vinden op: www.eurid.nl.
25.3 In geval van een Klant van een .biz,.com, .de, .info, .name, .net, .org, .be, .ca, .cc, .cn,.tv,.us, .ch, .it, .se, .uk, .fr, .mobi, .at, .dk of .es domeinnaam dient de Klant kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals vermeld in Exibit A van Tucows Inc. en deze te aanvaarden. De voorwaarden zijn te vinden op: http://resellers.tucows.com/contracts/tld/exhibita De a Klant vrijwaart Tucows.com Inc. ter zake van en zal hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op zijn rechten.
25.4 In geval van een aanvraag van een .nu domeinnaam verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor de Registratie van .nu domeinnamen en deze te aanvaarden. De voorwaarden zijn te vinden op: http://www.nunames.nu/about/terms.cfm
25.5 In geval van een aanvraag van een .se domeinnaam verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor de Registratie van .se domeinnamen en deze te aanvaarden. De voorwaarden zijn te vinden op: http://www.iis.se

 

Artikel 26 – Fair Use Policy

26.1 Op de levering van Diensten door InterNLnet is een Fair use policy van toepassing zoals vastgelegd in dit artikel. InterNLnet behoudt zich het recht voor deze Fair Use Policy te allen tijde te wijzigen.
26.2 De Klant zal niet zodanig handelen of nalaten te handelen dat het netwerk van InterNLnet of een derde partij, dan wel de koppelingen tussen deze netwerken, verstoord worden door (de inhoud van) dataverkeer.
26.3 Het is niet toegestaan de InterNLnet Diensten te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken dan wel gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of onrechtmatig te gebruiken. Ook het doorbreken van de beveiliging van het netwerk van InterNLnet of derden is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om met gebruikmaking van de door InterNLnet geleverde Diensten te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de uitdrukkelijke instructies van InterNLnet.
26.4 Het is de verplichting van de Klant zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden die gelden voor andere netwerken dan het InterNLnet-netwerk, waartoe direct of indirect toegang verkregen wordt en zich hieraan te houden.
26.5 Via InterNLnet verkregen IP-adressen blijven in beheer van InterNLnet en worden nooit eigendom van de Klant.
26.6 Het is niet toegestaan om ongewenste e-mail te versturen of toe te staan dat derden dit via systemen van de Klant versturen. Onder ongewenste e-mail vallen onder meer: kettingbrieven en pyramide-systemen, ongevraagde commerciële berichten, ongevraagde bulk e-mail, mailbommen en usenet-spam (cross-posting en multiple-posting). Het is tevens uitdrukkelijk verboden enig gedeelte van headers van mailberichten en usenet postings te vervalsen. Ook het spoofen van tcp/ip-packets is niet toegestaan.Tevens zal de Klant de dienstverlening aan welke gebruiker, host of netwerk dan ook, niet belemmeren, met inbegrip van het versturen van mailbommen, flooding (het overbelasten van een netwerk), opzettelijke pogingen een systeem te overbelasten en broadcast attacks.
26.7 Het is verboden om materiaal te verzenden, beschikbaar te stellen of op te slaan dat binnen de Nederlandse wetgeving strafbaar of onrechtmatig is. Dit betreft o.a., maar niet uitsluitend, materiaal dat beschermd is via copyrights, merkrechten, databankrechten, handelsgeheimen of enig ander intellectueel eigendomsrecht, voor zover hiervoor geen geldige autorisatie is verstrekt, alsmede materiaal dat discriminerend, racistisch of onbetamelijk jegens derden is.
26.8 Alle Klanten dienen e-mail te accepteren en te lezen die is gericht aan het postmaster-adres indien zij zelf e-mail voor een domein afhandelen.
26.9 Het is niet toegestaan e-mail te versturen via de mailserver van derden zonder uitdrukkelijke toestemming van deze derde partij.
26.10 Ter zake van Diensten waarvoor geen gebruiks limiet geldt, zogenaamde onbeperkte abonnementen (waaronder Shared Hosting / Webhosting Diensten) geldt het volgende: De onbeperkt abonnementen zijn bedoeld voor normaal, eigen gebruik door de Klant. Het is dus ook niet toestaan derden meer dan incidenteel of tegen betaling gebruik te laten maken van de Diensten of de dienst op enige andere wijze te weder verkopen. Als sprake is van Diensten dat naar objectieve omstandigheden moet worden aangemerkt als onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik, kan InterNLnet de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen of de overeenkomst beëindigen. De Klant wordt na (gedeeltelijke) buitengebruikstelling of beëindiging geïnformeerd. Uiteraard blijft de Klant dan wel de gemaakte kosten verschuldigd. Van misbruik is in ieder geval sprake indien de (gevolgen van) het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Wanneer het gebruik het gevolg heeft dat het netwerk of systemen van InterNLnet of derden daarvan hinder ondervinden, is er eveneens sprake van misbruik.

 

Artikel 27 – Toepasselijk recht en jurisdictie

27.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing.
27.2 Alle uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

U kunt de voorwaarden ook download als PDF.