Afbeelding

Privacy Statement

InterNLnet

Wij gebruiken de persoonsgegevens van onze klanten en respecteren daarbij hun privacy. Daarom houden we ons aan de wettelijke bepalingen bepaald in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is onze Privacy Statement en hieronder lees je hoe dit gebeurt.

Wie is InterNLnet?

Waarom gebruikt InterNLnet je persoonsgegevens?

Dit doet InterNLnet om:

   • diensten te verlenen;
   • met jou een overeenkomst te sluiten, je een factuur te sturen en voor de financiële administratie van InterNLnet;
   • contact met klanten op te kunnen nemen;
   • informatie over diensten te verzenden, aanbiedingen en nieuwsbrieven te sturen (diegene waar je ons hebt verzocht dit te doen);
   • opslag van de klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en InterNLnet te kunnen uitvoeren;
   • opslag van de klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;
   • fraudeonderzoek uit te voeren;
   • je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen;
   • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
   • Maatregelen te treffen om de diensten van InterNLnet te kunnen verbeteren.

  Welke persoonsgegevens gebruikt InterNLnet?

  Als je gebruik wenst te maken van de Diensten van InterNLnet, zoals het leveren van een Dienst en de ter beschikking gestelde mogelijkheden om berichten, informatie, programma’s en/of gegevens elektronisch op te slaan, te raadplegen, te bewerken en/of te transporteren, heeft InterNLnet je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

  A. De gegevens van jou als klant InterNLnet (“Klantgegevens”):

    • Voornamen en achternaam
    • Adres, postcode, woonplaats en land
    • Telefoonnummer
    • E-mailadres
    • Wachtwoord
    • Naam rekeninghouder
    • IBAN (bankrekeningnummer)
    • Bedrijfsnaam
    • Btw-nummer

  B. De gegevens van het gebruik dat je maakt van de Diensten van InterNLnet (“Gebruiksgegevens”):

    • De gebruikte apparatuur ter gebruikmaking van de Diensten.
    • IP-adres van je apparaat dat kan verbinden met het Systeen van InterNLnet.
    • Verkeersgegevens, dat wil zeggen de data en tijdstippen van inloggen, uitloggen, tickethistory.

  We vragen je toestemming als we jouw Klantgegevens gebruiken om je aanbiedingen te doen voor onze diensten. Als je toestemming hebt gegeven, kun je deze op elk gewenst moment weer intrekken en per e-mail sturen naar support@internl.net.

  Aan wie geeft InterNLnet jouw persoonsgegevens?

  Met uitzondering van de in deze Privacy Statement genoemde gevallen worden persoonsgegevens nooit aan derden verhuurd of verkocht voor commerciële doeleinden. Onze Klanten krijgen via ons geen reclamedrukwerk of mail van onbekende derden.

  InterNLnet geeft je persoonsgegevens aan:

    • Derden/sub-verwerkers als dit voor de levering van de dienst noodzakelijk is. Deze derden/sub-verwerkers werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van InterNLnet.
    • Het incassobureau van InterNLnet, als je te laat bent met betalen.
    • Politie en justitie, als InterNLnet daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse wetgeving. Het kan hier gaan om het verstrekken van persoonsgegevens of het aftappen van e-mail en internetgebruik. Als het aannemelijk is dat er sprake is van (verdenking van) kinderporno verstrekken we de benodigde gegevens aan derden. Natuurlijk nemen we in al die uitzonderlijke gevallen de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht.

  Je Klantgegevens en Gebruiksgegevens worden door enkele van onze onderaannemers onder de voorwaarden, die de wet stelt, verwerkt  in landen buiten de Europese Unie (EU) met het doel: it-ondersteuning en ondersteuning bij het verlenen van klantenservice.

  Hoe lang bewaart InterNLnet je persoonsgegevens?

  Je Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 30 maanden nadat je overeenkomst met InterNLnet is geëindigd. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hier bezwaar tegen hebt gemaakt doen wij dit uiteraard niet.

    • Je Gebruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 18 maanden voor facturatie en revenue assurance doeleinden.
    • Je betaalgedrag aan InterNLnet bewaren we gedurende 5 jaar.
    • Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

   Je hebt de volgende rechten:

    • Recht op inzage in je persoonsgegevens.
    • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
    • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor InterNLnet niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze Diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met  wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
    • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.
    • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden van InterNLnet.

  Heb je vragen over ons privacybeleid of over de persoonsgegevens die we verwerken? Neem dan contact op met: privacycoordinator@internl.net of per brief t.a.v. privacycoördinator, Impact 75 6921 RZ Duiven.

  Voor het inzien en aanpassen van je gegevens of instellingen kun je contact met ons opnemen. Kijk hiervoor onder ‘Heb je nog vragen?’.

  Heb je nog vragen?

  Bij vragen of het uitoefenen van een privacyrecht kun je contact opnemen met InterNLnet:

  Geen reactie ontvangen?

  We doen ons uiterste best om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en de afhandeling van je verzoeken. Als we niet binnen 1 maand op je verzoek reageren, dan kun je daarover een klacht indienen bij ons.